வேலை வேண்டுமா?ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு ‘சி’ அண்ட் ‘டி’ தேர்வு

*ஆங்கில மொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன் உத்வேகத் தொடர் 70

“ஸ்டாஃப் செலக்‌ஷன் கமிஷன்” (Staff Selection Commission) நடத்தும் “ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு ‘சி’ அண்ட் ‘டி’ தேர்வின்”  (Stenographer Grade ‘C’ and ‘D’ Examination) முதல்நிலைத் தேர்வான கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையிலான தேர்வில் (Computer Based  Examination) “பொதுஅறிவு மற்றும் புத்திக்கூர்மை” (General Intelligence and Reasoning), “பொது விழிப்புணர்வு” (General Awareness)  ஆகிய தலைப்புகளில் இடம்பெறும் கேள்விகள் மற்றும் அதற்கான விடைகள் ஆகியவற்றை இதுவரை விரிவாகப் பார்த்தோம். இந்தக்  கம்ப்யூட்டர் அடிப்படையிலான தேர்வில் இடம்பெறும் இன்னொரு பிரிவான “ஆங்கில மொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்”   (English Language and Comprehension) பற்றி இந்த இதழில் பார்ப்போம்.

“ஆங்கிலமொழியை அந்நிய மொழி” என கருதி படிக்கும் காலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்தாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மத்திய  அரசுப் பணிகளுக்காக நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளில் “ஆங்கிலமொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன் பற்றிய பகுதிகள்  கண்டிப்பாக  இடம்பெறுகின்றன. இந்தத் தேர்விலும், “ஆங்கிலம் பற்றிய அடிப்படைகளை போட்டியாளர் எந்த அளவுக்குத் தெரிந்து  வைத்திருக்கிறார்?” என்பதை மதிப்பீடு செய்யும் வகையில் கேள்விகள் இடம்பெறுகின்றன. குறிப்பாக - ஆங்கில மொழியை ஒருவர்  சரியாகப் புரிந்துகொண்டு எழுதும் திறன் பெற்றுள்ளாரா? என்பதையும் இத்தேர்வின்மூலம் கணிக்கிறார்கள். இந்தப் பிரிவில் (பிரிவு-III)  மொத்தம் 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 1 மதிப்பெண் வீதம் மொத்தம் 100 மதிப்பெண்கள் வழங்கப்படும்.  

இனி - “ஆங்கிலமொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்” பகுதியில் இடம்பெறும் சில மாதிரி கேள்விகளைப் பார்ப்போம்.

“ஆங்கிலமொழி மற்றும் புரிந்துகொள்ளும் திறன்” (English Language and Comprehension)
மாதிரி வினா-விடைகள்-1

Directions (1-5): Each sentence has one or two blanks. Choose the word or set of words that best completes the sentence meaningfully.
1. He went to the library _______ to find that it was closed.
(a) seldom
(b) never
(c) only
(d) solely

 2.The ties that bind us together in common activity are so ________ that they can     disappear at any moment.
(a) tentative
(b) tenuous         
(c) consistent         
(d) restrictive

3. Her reaction to his proposal was _____. She rejected it _________
(a) inevitable - vehemently
(b) subtle-violently     
(c) clever-abruptly         
(d) sympathetic - angrily

 4. His _________ directions misled us we did not know which of the two roads to take.
(a) Complicated     
(b) ambiguous         
(c) narrow         
(d) fantastic

 5. It would be difficult for one so _____ to believe that all men are equal
irrespective of  caste, race and religion.
(a) emotional        (b) democratic         (c) intolerant         (d) liberal
Directions (6 - 10) : In the following questions, four alternatives are given for the idiom / phrase in bold in the sentence. Choose the  alternative which best expresses the meaning of the idiom / phrase.

6.There is no love lost between any two neighbouring countries in the world.
(a) stop loving     
(b) not on good terms     
(c) forming a group        
(d) have good understanding

 7.He is accused of sitting on the fence.
(a) observing the scene     
(b) resting on fence     
(c) hesitating which side to take
(d) sitting back and enjoying the fun

 8. You have to read between the lines to understand most of the symbolic writing.
(a) read again and again
(b) understand the hidden meaning
(c) know the symbols
(d) look for many meanings

 9. The ruling party has been warned not to play to the gallery.
(a) to give importance to the common man
(b) to try to be clever
(c) to seek to win approval    
(d) to side - track the issue

 10. In the securities scam, the national credibility was at stake.
(a) on trial            (b) under pressure     
(c) in danger    (d) challenged
Directions (11 - 15) : In each of these questions there is a word printed in bold, following by four options. Find the word which is most  nearly the opposite in meaning to the world given in bold.

11.Dount
(a) timid    (b) credit             
(c) gallant     (d) advance

 12. Panicky
(a) daring             (b) anxious         
(c) melting         (d) pathetic

 13. Submission
(a) fortunate (b) hopeful        
(c) right    (d) despair

 14. Applaud
(a) censure  (b) creation         
(c) electiv     (d) sour

 15. Enigma
(a) problem  (b) adjacent         
(c) across      (d) inspect

Directions (16 - 20) : Read the following passage carefully and answer the questions given below it. Certain words / phrases are given  in bold to help you to located them while answering some of the questions.

PASSAGE - I

Mahatma Gandhi has repeatedly called himself a truthseeker and has learned, in the course of his search, that truth is a condition of  being, not a quality outside of oneself or a moral acquisition, that it is of the very essence of the divine in man. Though he saw decalt  and falsehood all around him, and knew that it was accepted as the standard of life by people occupying position of authority and  influence, he was never afterwards tempted to yeild - to it even when to have done so would have brought advantage and no  condemination.

For healing he always had a great love and some aptitude and when at the age of seventeen his family in conclave suggested his going  to England to study law, he begged to be allowed to study medicine instead. This, however, was not permitted and law was chosen for  him. But, the love of healing remained, and though he could not study in the orthodox schools of medicine, he gratified his desire by  studying various forms of nature cure treatment and by experimenting with these on his person and on his friends and relatives. Some  of these experiments produced
remarkable results possibly not only due to the treatment but also to his devoted and instinctive nursing.

16.Choose the word that is MOST OPPOSITE in meaning of the world ‘begged’ as used in the passage.

(a) demanded    (b) appeared         
(c) suggested     (d) protested

 17. On whom did Gandhiji practice nature-cure?
(a) On sick patients in hospitals     (b) On people occupying positions of authority and influence
(c) Those who were in great need of the treatment    (d) None of these

 18. Gandhiji studied law mainly because

(a) he wanted to be an eminent lawer        
(b) he wanted to go to England
(c) his family thrust upon him the study of law    
(d) he knew he can make a good career in legal profession

 19.Choose the word which is, MOST OPPOSITE in meaning of the world ‘orthodox’ as used in the passage.
(a) backward         
(b) non-conventional    
(c) unpopular         
(d) modern

 20.What was Gandhiji’s idea of truth?

(a) it should be assimilated as a personal quality     
(b) It should be observed with a healing touch
(c) it should not be followed with an idea of sacrifice.     
(d) it should be searched in the world around your

Directions (21 - 25) : In the following questions, a sentence has been given in Active / Passive voice. Out of the four alternatives  suggested, select the one which best expresses the same sentence in Passive / Active voice.

21. Circumstances will oblige me to go.

(a) I will oblige the circumstances and go         
(b) I shall be obliged to go by the circumstances
(c) Under the circumstances, I should go        
(d) I would be obliged by the circumstances to go

 22.We waste much time on trifles.

(a) Much time was wasted on trifles    (b) Much time will be wasted on trifles
(c) Much time is wasted by us on trifles    (d) Much time is wasted on trifles

 23. Mohan gave the beggar an old shirt.
(a) An old shirt was given to Mohan by the beggar.    
(b) An old shirt was given to the beggar by Mohan
(c) The beggar was gave an old shirt by Mohan    
(d) An old shirt was gave to the beggar by Mohan

 24.They have made him a king

(a) A king has been made by him
(b) He was made a king by them
(c)They have been made kings  by  him    
(d) He has been made a king by them

 25.    Who taught you English?

(a) By whom English was taught to you?        
(b)By whom you were taught English?
(c) By whom was English taught to you?        
(d) By whom are you taught English?

விடைகள்

    1.(c)    2.(b)    3.(c)    4.(b) 5.(c)    6.(b) 7.(c)    8.(b) 9.(c)    10.(c) 11.(c) 12.(a) 13.(c) 14.(a)    15.(d) 16.(d) 17. (d) 18.(c) 19.(b)    20.(a) 21.(b) 22.(c) 23.(b) 24.(d)    25.(c)                    
“ஆங்கில மொழி மற்றும் புரிந்து கொள்ளும் திறன்” (English Language and Comprehension) பிரிவில் இடம்பெறும் 25 கேள்விகளையும்  அதற்கான விடை களையும் பார்த்தோம். இனி- இதே பிரிவில் இடம்பெறும் இன்னும் சில கேள்விகளை அடுத்த இதழில் பார்ப்போம்.   (தொடரும்...)

நெல்லை கவிநேசன்