முடக்குவாதம் வெண்புள்ளிகளுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் மருந்தே இல்லை!